1. Administratorem Państwa danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, tel. 58 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl (zwanym dalej NCK)
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz krajową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej ustawą).
  3. Pozyskane dane są wykorzystywane w celu przeprowadzenia niniejszej transakcji.
  4. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Powyższe mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych korespondencyjnie, telefonicznie lub mailowo.
  6. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w sposób określony w pkt. 5.
  7. W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych dokonuje się z naruszeniem prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.