zdjęcie dwóch kobiet, wewnątrz, rozmawiają napis "projektowanie uniwersalne - dostępność w instytucjach kultury"

Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest beneficjentem programu pt. “Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury”  finansowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zadanie 3.3. Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrażanie standardów dostępności w ramach Projektu niekonkurencyjnego Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

O projekcie:

“Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury” to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty. Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt składa się z 4 zadań: 

Zadanie 1: 

Przedsięwzięcie szkoleniowo-grantowe Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie kierowane jest do samorządowych instytucji kultury. 

Zadanie 2: 

Program przygotowania do staży/praktyk/zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury  Rezultatem będzie przygotowanie instytucji kultury do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, przyjęcia ich na praktyki, staże lub współpracy w ramach wolontariatu. Wsparcie kierowane jest do samorządowych i państwowych instytucji kultury. 

Zadanie 3: 

Budowa kompetencji w zakresie wdrażania dostępności  Rezultatem będzie zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury w kluczowych ze względu na dostępność obszarach. Wsparcie kierowane do publicznych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. 

Zadanie 4: 

Centrum Kompetencji - Pilotażowy program wsparcia o charakterze usługowym Rezultatem będą wypracowane rekomendacje dla analogicznych centrów kompetencji w zakresie wsparcia dla instytucji kultury w obszarze prowadzonej działalności statutowej dla zgodności prowadzonych działań z wymogami dostępności. 

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

Łączny budżet projektu wynosi 29 694 500 zł. Z tego: 24 503 901,40 zł (82,52% wydatków kwalifikowalnych) pochodzi ze środków europejskich. 5 190 598,60 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2027 roku.

#FunduszeUE