logo, napis "!REAGUJEMY otwarta sieć osób kultury"

Reagujemy!

Reagujemy! Otwarta sieć osób kultury

Ми реагуємо! Відкрита мережа людей у сфері культури

 

Jesteśmy partnerem otwartej sieci organizatorów i organizatorek kultury, Reagujemy! To otwarta dla organizatorek i organizatorów kultury przestrzeń inspiracji, wymiany idei i dobrych doświadczeń w pracy w społeczeństwie wielokulturowym, którym już jesteśmy.

Sieć zainicjowana została w czerwcu 2022 r. w Poznaniu, podczas festiwalu Malta. Wówczas przystąpiło do niej blisko 40 osób. Wszystkie – zarówno pracujące w publicznych instytucjach w dużych miastach, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i w organizacjach pozarządowych oraz tworzące grupy nieformalne – w swoich działaniach używają instrumentarium kulturowego. Do tej pory udało się wyodrębnić wspólne wartości oraz misję i wizję. Obecnie sieć jest w trakcie rozwoju i organizuje spotkania (na żywo jak i online) służące wypracowaniu wspólnych pomysłów, aby reagować na ważne społecznie tematy.

Jesteście zainteresowani przystąpieniem do sieci i podzielacie wspólne wartości? Napiszcie do nas. W jedności siła!

MISJA:

Misją otwartej sieci ludzi kultury REAGUJEMY! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu.

WIZJA:

Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością.

WARTOŚCI:

Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania;

Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy;

Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach;

Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania;

Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać

 

Polecamy równiez bezpłatną publikację: Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych

______________

 

Ми є партнером відкритої мережі організаторів культури, Ми реагуємо! Це відкритий для організаторів культури простір для натхнення, обміну ідеями та гарним досвідом роботи в мультикультурному суспільстві, яким ми вже є.

Мережа була заснована в червні 2022 року в Познані під час фестивалю Мальта. Тоді до неї долучилося близько 40 осіб. Вони працюють як у державних установах у великих містах, у культурних центрах у менших містечках, так і в неурядових організаціях та неофіційних групах, і усі використовують засоби культури у своїй діяльності. Наразі нам вдалося виокремити спільні цінності, місію та бачення. Зараз мережа знаходиться в процесі розвитку та організовує зустрічі (особисті та онлайн) для опрацювання спільних ідей, щоб дати відгук на суспільно важливі теми.

Хочете приєднатися до мережі та поділяєте наші цінності? Напишіть до нас. В єдності сила!

МІСІЯ:

Місія відкритої мережі людей у сфері культури МИ РЕАГУЄМО! полягає в праці на благо міжкультурного та дружнього суспільства шляхом об’єднання засобів, досягнень й обміну передовими практиками в культурі, а також створення простору для зустрічей і діалогу.

БАЧЕННЯ:

Працюємо у сфері культури задля соціальних змін, створюємо разом солідарне суспільство, відкритого до різноманітності, в якому всі люди мають рівні права та можливості, і до всіх ставляться з повагою та увагою.

ЦІННОСТІ:

Відкритість: створення доступного, дружнього та всеосяжного простору для зустрічей;

Різноманітність: цінувати різні точки зору та сприяти відкритому діалогу та співпраці;

Рівність: визнання усіх думок і забезпечення рівного доступу до культурних засобів.;

Чуйність: увага до потреб інших людей, взаємна турбота та готовність діяти;

Міжкультурність: повага до різних культур, по відношенню один до одного, будування мостів, щоб навчитися жити, творити, працювати разом та підтримувати одне одного.